Program wyborczy

Nasze miasto – Nasze sprawy – Nasza przyszłość
Decydujmy sami – bez polityki i podziałów

Jesteśmy dumni, że mieszkamy w prastarym mazowieckim grodzie – o przepełnionej patriotyzmem i umiłowaniem wolności tysiącletniej tradycji – historycznym centrum regionu – od 600 lat szczycącym się prawami miasta książęcego i królewskiego.
Ta tradycja jest dla nas zobowiązaniem, by kolejne lata i wieki Łomży zapisywały się pomyślnością i zamożnością mieszkańców. Świadomi tej sztafety pokoleń podejmujemy trudne wyzwanie nadania nowego, silnego impulsu rozwojowego Łomży – naszej małej Ojczyźnie, przywracania jej dawnej świetności.
Chcemy Łomży przyjaznej i atrakcyjnej dla mieszkańców, wolnej od niszczących podziałów, mądrze zarządzanej, gwarantującej młodym świetne warunki edukacji  i pracy a seniorom godne, bezpieczne warunki w ich „złotym wieku”.

Nasz program opieramy na następujących celach priorytetowych:

 1. samorząd wspierający talenty i zainteresowania młodych Łomżyniaków
 2. godne życie seniorów w przyjaznym otoczeniu
 3. partnerska, innowacyjna gospodarka, oferujące dobre wynagrodzenia, sprzyjająca podnoszeniu kwalifikacji i kompetencji pracowniczych.
 4. kultura, sport, rekreacja – jako przestrzeń integracji Mieszkańców i promowania naszej tożsamości
 5. uczciwe zarządzanie, jawność i przejrzystość decyzji, skuteczna kontrola obywatelska
 6. współpraca ponad podziałami – dla dobra wszystkich Mieszkańców

Dobra edukacja to szansa na dobrobyt

Wiemy, że unowocześnienie systemu edukacyjnego Łomży będzie realizowane w trudnych warunkach budżetowych. Musimy bardzo rozważnie gospodarować własnymi środkami i bardzo intensywnie pozyskiwać środki zewnętrzne. Chcemy, by cele kierunkowe, a także zadania bieżące, były ustalane w formie odpowiedzialnego dialogu wszystkich podmiotów, tj samorządu, nauczycieli, przedsiębiorców i rodziców. Chcemy także, by w tym dialogu uczestniczyła miarodajna reprezentacja młodzieży –  Młodzieżowa Rada Miasta. Powołamy otwarte forum oświatowe, którego brak odczuwamy dotkliwie. Łomżę stać nas na dobrą organizacje oświaty. Wspólnie określimy priorytety i razem szukajmy środków na ich realizację.

Każdy uczeń ma prawo do sukcesu edukacyjnego.
W tym celu przyjmujemy następujące  zadania:

 • wyodrębnienie funduszu wspierania rozwoju uzdolnień i zainteresowań młodzieży w powszechnie dostępnych formach klubowych, pozaszkolnych i pozalekcyjnych (przedmiotowe, artystyczne, sportowe, harcerskie, modelarskie, techniczne, przedsiębiorczości itp..), które będą przydzielane w otwartych konkursach dotacyjnych.
 • utworzenie wspólne z uczelniami miejskiego centrum wspierania uczniów  uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych
 • zorganizowanie zajęć pozytywnie aktywizujących dla młodzieży zagrożonej wykluczeniem środowiskowym,
 • premiowanie w formach uznaniowych (laury, stypendia, statuetki)  osiągnięć młodzieży  w dziedzinach naukowych, artystycznych, sportowych, techniczno-modelarskich, społecznych, wolontariackich itp.
 • upowszechnianie innowacyjnych praktyk edukacyjnych na forum  klubu kreatywnych nauczycieli
 • nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń miejskich do prowadzenia zajęć pozaszkolnych i pozalekcyjnych
 • organizowanie półkolonii w okresach wakacyjnych i feryjnych
 • przywrócenie w szkołach skutecznej opieki medyczno-pielęgniarskiej, w szczególności diagnostyki przesiewowej
 • bezpłatne przejazdy komunikacja miejską dla uczniów szkół łomżyńskich

Edukacja dla rynku pracy i przedsiębiorczości to warunek szybkiego rozwoju gospodarczego Łomży i subregionu.

Obecnie brak fachowców w dobrze wynagradzanych zawodach jest poważnym zagrożeniem. Chcemy temu zaradzić poprzez:

 • powołanie przy szkołach branżowych rad programowych dla poszczególnych zawodów z udziałem przedsiębiorców i ich organizacji (Cech Rzemiosł, Izba Przemysłowo-Handlowa, Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług ….)
 • doskonalenie  edukacji zawodowej w formie zajęć praktycznych odbywających się u pracodawców
 • uruchomienie powszechnie dostępnych form zdobywania nowych kwalifikacji praktycznych  dla osób dorosłych
 • włączenie organizacji pracodawców w prowadzenie szkoleń i kursów dla dorosłych

Łomżyńskim Seniorom należy się szczególny szacunek

Ofiarnie współtworzyli przez lata nasze Miasto, jego instytucje, gospodarkę, pozycje w regionie. Dziś także są dla nas skarbnicą doświadczenia, wiedzy i dobrej energii.
Przyjazna Łomża to także Łomża szczycąca się Seniorami i tworząca im przyjazne otoczenie.

Łomżyński Pakiet Senioralny KWW Przyjazna Łomża obejmuje:

– w zakresie poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia oraz wsparcia przy codziennych trudnościach

 • obniżkę opłat za odpady komunalne o 50% dla seniorów samotnych i o 25% dla pozostałych seniorów
 • wspieranie spółdzielni socjalnych i innych podmiotów dostarczających tanie, pożywne posiłki (stołówki) oraz pomoc w załatwianiu innych spraw codziennych
 • koordynacja pomocy  samotnym i niepełnosprawnym w osiedlach ( rady osiedli i administracje spółdzielcze wzmocnione wsparciem miasta
 • infolinia z ofertą tanich usług, informacją, pomocą w załatwianiu różnych spraw codziennych
 • pomoc w załatwianiu wizyt lekarskich w administracjach ŁSM i innych osiedlach
 • wyodrębnienie limitu środków na działania pro-senioralne w konkursach dotacji dla organizacji pozarządowych

– w zakresie integracji seniorów we wspólnocie miejskiej

 • organizowanie kolejnych miejsc spotkań (klubów) w obiektach należących do miasta, spółdzielni, parafii
 • wspieranie (w tym finansowo) wszelkich form aktywizacji i integracji seniorów – uniwersytet złotego wieku, kluby i zespoły artystyczne, ogródki działkowe, wycieczki, pielgrzymki itp.
 • wsparcie organizacyjne i logistyczne  wolontariatu seniorskiego obejmującego m.in. „bank czasu” – jako system wzajemnych usług i pomocy sąsiedzkiej, fachowej
 • włączanie młodzieży szkolnej i studentów do wspólnych przedsięwzięć społecznych i kulturalnych z seniorami

– w zakresie wsparcia osób chorych i niepełnosprawnych

 • zintensyfikować działania na rzecz szybkiego  utworzenia w Łomży, w partnerstwie z organizacjami społecznymi pielęgniarek, zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego (np. w wolnych pomieszczeniach poszpitalnych)
 • wspierać finansowo rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej
 • zorganizować pomoc w transporcie do lekarza osób samotnych i chorych (np. GRM Nadzieja)
 • otworzyć pole dla inicjatyw pozarządowych, udostępniać wolne budynki miejskie i wspierać finansowo działania na rzecz seniorów

Relacja z debaty gospodarczej – Link

Partnerska, innowacyjna gospodarka

Relatywnie niskie wynagrodzenia w Łomży są główną przyczyną odpływu z miasta młodych, dobrze wykształconych Łomżyniaków. Załamanie demograficzne skutkuje zmniejszeniem wpływów budżetu i coraz trudniejszymi warunkami funkcjonowania miasta we wszystkich obszarach społecznych. Odpowiedzialny samorząd musi podjąć odważne i  konsekwentne działania sprzyjające rozwojowi gospodarki i wzrostowi dochodów ludności.

Łomża przyjazna przedsiębiorczości” to m.in. :

 • Wspieranie integracji i partnerstwa biznesowego podmiotów z branży budowlanych, w tym tworzenia konsorcjów zadaniowych do udziału w dużych przetargach.
 • Współtworzenie z organizacjami przedsiębiorców branżowych zespołów programowo-koordynacyjnych do wspólnego rozwiazywania problemów poszczególnych branż, w szczególności rozwoju technologicznego i kadrowego.
 • Przygotowanie szerokiej oferty szkoleń i kursów kwalifikacyjnych w najbardziej deficytowych, dobrze wynagradzanych zawodach i branżach. Każda forma szkolenia i doskonalenia branżowego musi być realizowana wspólnie z przedsiębiorcami.
 • Przygotowanie terenów inwestycyjnych, w tym wspólnie z sąsiednimi gminami.
 • Rewitalizacja gospodarcza i funkcjonalna Starówki poprzez integruję podmiotów handlu i usług oraz wykorzystanie dotacji unijnych i krajowych.
 • Współorganizacja z uczelniami i organizacjami biznesowymi targów, misji gospodarczych, sympozjów z udziałem konsulatów oraz krajowych instytucji promujących współpracę biznesową. (gospodarcze wykorzystanie wzrostu atrakcyjności komunikacyjnej – Via Baltica)
 • Wdrożenie w Urzędzie Miejskim tzw. „szybkiej ścieżki inwestycyjnej” w celu przyspieszenia procedur postępowania formalno-prawnego.
 • Pomoc i udostępnienie bazy lokalowo-technicznej w celu tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej i start-up – do realizacji zadań zleconych miasta (tani catering dla seniorów, pielęgnacja zieleni usługi bytowe dla ludności itp.).
 • Aktywna polityka podatkowa, np. preferencje podatkowe dla firm zatrudniających osoby 50+, niepełnosprawne itp.

Nasze propozycje w sferze gospodarki komunalnej:

 • Rozwój elektromobilnej, bezpłatnej dla mieszkańców Łomży komunikacji miejskiej, jako sposób na deficyt miejsc postojowych.
 • Uelastycznienie systemu selekcji i harmonogramów odbioru odpadów komunalnych z lokali mieszkalnych i działalności gospodarczej.
 • Ustanowienie sprawiedliwych parytetów finansowo-rzeczowych dla inwestycji komunalnych w poszczególnych rejonach miasta z wyodrębnieniem zadań ogólnomiejskich.
 • Umocnienie pozycji samorządów osiedlowych w procesie planowania i realizacji zadań majątkowych.  
 • Reorganizacja systemu realizacji inwestycji miejskich (tzw. metoda czterech kroków: 1 –  uszczegółowienie i hierarchizacja potrzeb w samorządzie osiedlowym; 2 – uzgodnienia miejskie z zachowaniem parytetów dzielnicowych;  3 – projektowanie i publiczna weryfikacja projektów; 4 – przetarg i realizacja rzeczowo-finansowa zadań.
 • Uspołecznienie kontroli właścicielskiej w spółkach miejskich m. i. poprzez zrównoważenie reprezentacji wytwórców i odbiorców usług (dostaw) w składzie radach nadzorczych tych podmiotów.

Sprawne, uczciwe zarządzanie Miastem oznacza dla nas:

 • jawność, przejrzystość i bezstronność decyzji samorządowych,
 • urząd otwarty na inicjatywy społeczne oraz innowacyjną przedsiębiorczość
 • skuteczna demokracja przedstawicielska w osiedlach, gwarantująca realny wpływ mieszkańców na poprawę warunków życia, kontrolująca gospodarne wykorzystanie środków publicznych
 • otwarty, autoryzowany dialog publiczny, w tym poprzez bezstronne media i środki komunikacji elektronicznej
 • jawna, transparentna polityka kadrowa, wolna od zewnętrznych i lokalnych układów